Tag Archives: flag hosting

Dhwaja Rohan (Flag Hoisting)

To mark the start of the Auspicious Kumbh 2015.

Today Dhwaja Rohan (Flag Hoisting) ceremony took place at Shri Jagadguru Mahprabhu Shrimad Vallabhacharanji Baithakji, Nashik by Shri Vallabhpithadhishwar H.H. Goswami 108 Shri Rameshkumarji (Shri Revtiramanji) Maharasjshri, Shri Vallabhyuvraj H.H.Goswami Shri Paresh Kumarji (Shri Raghunathji) Bawasaheb and Shri Gopinathji Dikshitji (Shri Rahulji) Bawa.